Офтики Слика | Види шо се појави од дупката кј дефектот на Туристичка!

Слика | Види шо се појави од дупката кј дефектот на Туристичка!

4313

Зато пукна цевката, ја држит враце